Skip to main content

با توجه به اینکه شرکت صنایع الکترونیک پارساکارا جزو شرکتهای دانش بنیان میباشد، این امکان از طرف معاونت علمی و فناوری ریسات جمهوری برای مشتریان فراهم گردیده است که از تسهیلات 36 ماهه برای خرید دستگاه استریل با گاز اتیلن اکساید استفاده نمایند.