اندیکاتور شیمیایی اتیلن اکساید 

تست شیمیایی تیپ 4 اتیلن اکساید، مخصوص دستگاه استریلایزر گاز اتیلن اکساید می باشد. اندیکاتور اتیلن سمی نیست و هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند.


اندیکاتور بیولوژیک اتیلن اکساید

تست بیولوژیکی خاص اتیلن اکساید یک نشانگر بیولوژیکی (اندیکاتور ETO یا استریل کننده بیولوژیکی اتیلن اکساید) که حاوی اسپورهای باسیلوس آترافئوس می باشد.

جهت خرید محصولات با شرکت تماس حاصل فرمایید